ختم دسته جمعی قرآن

             جز های انتخاب شده قرمز نوشته شده اند.

لطفا با انتخاب جز قرآن خود در پیام اطلاع رسانی کنید .

جز 1                  جز 11                        جز 21

جز2                    جز12                          جز22

جز3                    جز13                          جز23

جز4                    جز14                          جز24

جز5                     جز15                          جز25

جز 6                    جز16                          جز26

جز7                      جز17                          جز27

جز 8                     جز18                          جز28

جز 9                     جز19                          جز29

جز 10                   جز20                         جز30

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید