یاد باد آن روزگاران یاد باد

 

            روزهـای گـرم تـابـستـان گـذشـت         بوی شرجی بوی نخلستان گذشت

       هـم طبـیعت جـامه اش رنـگین شده                   هوای شهر عطرآگیـن شـده

فـصـل زیـبـای دگـر آغـاز شــد                           مدرسـه بـا شادمانی بـاز شـد

کـودکـان در شـور و حـالِ مـدرسـه                    دفترِ مـشـق و حـساب و هندسه

روزهـای خـاطـرات خـوب و نـاب                        بـا خریـد دفتر و کیف و کتـاب

تـا کـه دیدم شـور و حال کـودکـان                     خـاطراتم زنده شد در این زمان

خـاطـرات   کــودکـی در دفـتــرم                       شـعـرهـای کـودکانـه در ســرم

مـشـق و امـلا هـمـچنـان در یـادِ ما                   پـایِ تـخـته لحظه های شادِ  مـا

جـدولِ ضـربـی که مـا آمـوختـیـم                      در حـسـابِ زنـدگـی انـدوخـتـیـم

نـیـمـکت چـوبـی کـنـارِ پـنـجـره                         مشقِ و املایی سراسر خاطره

گرچـه جایِ  مـا هـمـیشه تنـگ بـود                  همکلاسی یک دل و یک رنگ بود

شـادمـان بـودیـم از شـادی  هـم                      فارغ از سود و زیان و بیش و کم

لحـظه های تلـخ و شـیریـن داشـتیم                روزهای شاد و غمگـین داشـتیـم

از مـعلّـم درس هـا آمـوخـتـیـم                         تـا چراغ معرفـت افـروخـتیـم

درس او مـهـر و صـفـا و سـادگـی                     در کلامـش پـاکـی و  آزادگـی

زنـگِ انـشا شـور و حـالـی داشـتـیم                 واژه ها را زنده می پـنـداشتـیـم

واژه هـای مـا لـطـیـف و سـاده بـود                  جمله ها در ذهنِ ما آماده بـود

صـحـبتِ مـا بـی ریـا و رنـگ بـود                       شعرهامان شاد وخوش آهنگ یود

انـدک انـدک کـودکـی پـایـان رسـید                   آن صفـا و سادگـی شـد نـاپـدیـد

حـسـرتِ آن روزهــا هـمــراه مـا                       حسرت آن قلب های بـی ریـا

یـاد بـاد آن روزگــاران  یـاد بـاد                           کلبه ی احـساسِ ما آبـاد باد

 

/ 0 نظر / 47 بازدید