تکلیف آخرهفته

نایت اسکین

باسلام حضور دوستان خوبم،توجه شما را به تکالیف آخر هفته جلب می کنم:

1-روز شنبه روان خوانی درس مدرسه وکلاس پرسیده می شود.

2-دردفتر شادی یک جدول ترکیب کار شود و اولیا این  ترکیب هارادردیکته بکار ببرند

برای مثال:با=باب-باس-باد-بام-           بس-بد-بم-بب           

             ما= ماب-ماس-ماد-مام                      مس-مد-مب-مم                    

دا=داس-داد-دام-داب                          دس-دد-دم-دب

3-در صورت یاد نگرفتن این ترکیب ها با خمیر وکارت حروف تمرین شود.

4-درمجله نوآموز کودک دور حروف خوانده شده باتوجه به رنگ های زیر خط بسته بکشید.

حرف (س-سبز)   (م-مشکی )     (آ-آبی )        (ب-بنفش)

وکلماتی راکه صداهای آن را خوانده اند،در دفتر مشق بنویسد.

5-در دفتر ریاضی اعداد 1تا4 را پنج خط بنویسندوپایین آن باتوجه به اعداد شکل بکشند.

(  آخر هفته خوبی برایتان آرزومندم  )

نایت اسکین

/ 0 نظر / 3 بازدید