تاج نام نویسی

تاج نام نویسی بر سر دختران گلم

باتدریس صدای (ی)پنج نفر از شاگردان کلاسم تاج نام نویسی بر سر گذاشتند.

                ستایش بهزادی                                                ستایش زمانی

                             

               ستایش مکاری                                                دریا محمودی

                            

           شیدا روح الامین                                             نیایش خادم                                     

 

تا نام نویسی شاگردان دیگر کلاس خدا نگه دار

/ 0 نظر / 11 بازدید