آرزوی شاگردانم در شب آرزوها

آرزویم این است که :

ریحانه اکبری : امام را ببینم.

پارمیس امیری :خانم از من راضی باشد ومن یک سگ داشته باشم.

رویا امین سماک ; سواریک اسب بشوم وبه بهشت بروم تافرشته ها را ببینم,

درسم را خوب بخوانم ویک تخت صورتی داشته باشم..

کیانا بحری: دنیای ماپرازدوستی باشه وایران با آمریکا دوست ومهربان باشه

وهمه ی کسانی که باهم قهر هستند,دوباره آشتی کنند وباهم خوب زندگی کنند

ودل همه ی ایرانی ها شاد باشه.

مژده پاکدل: دوست دارم خانم معلم بشم.

 نازنین زهرا:  عروسکم زنده شود ومن با برادرم پرواز کنم.

تارا حسینی نظری: یک بچه داشته باشیم وپدرم یک ماشین وخانه وسگ بخرد

تاهمیشه شاد باشیم.

نرگس خلخال: ریاضی من عالی شود.

هلیا خلیلیان : دیکته ام عالی بشودتا مامانم خوش حال شود وبه شهربازی برویم.

زهرا توکلیان : امام زمان را ببینم.

حنانه رضا سلطانی :سال های زیادی موفق باشم.

سونیا ستوده :خوب شدن بیماران وسایه پدر ومادرم برسرم باشد.

زینب طهماسبی : تولدم بشود وبه بهشت بروم تاامام زمان را ببینم.

مریم دیوارگر: هرروز زودبه مدرسه بروم .چون این مدرسه را دوست دارم

ونمی خواهم این مدرسه راترک کنم.

رومینا فکری : مامانم بچه بیاورد ومعلمم ازمن راضی باشد.

سحرصادقی: خدا  را  ببینم.

ستایش شیبانی: پرواز کنم.

شکیبا شریفی :درکلاس دوم بچه ی خوبی باشم ودرس هایم را بخوانم

تا دکتر بشوم وهیچ وقت اسم معلم خود را فراموش نمی کنم.

آرمیتا طوسی : خانم ازمن راضی باشد.

فاطیما عرشی: خانم ما سلامت باشد.

نسیم عاقلی : خانم از من راضی باشد.

هستی گلزاریان : عمه ی مریم خوب شود.

سارینا عرفان :هیچکس شهید نشود.

مهسا غفاریان: باحیوانات حرف بزنم ویک شب فرشته به خوابم بیاید

وپروانه بشوم وبرو م امام زمان را ببینم.

 مبینا محمداسمعیلی: عروسکم با من حرف بزند.

زهرا محمدی : دکتر ونقاش ودندان پزشک ومعلم بشم.

روژان نصری : خانم من شما را ترک نمی کنم.

( آرزومند آرزوهای تان )

میرزایی        

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید