درست کردن تخته وایت برد کیفی

یکی از ویژگی های من این است که پس ازتدریس صداها کلمات خارج از کتاب زیاد با بچه ها کار می کنم طوری که پس از هر صدانزدیک 20 تا 30 کلمه به داشته های دانش آموزان اضافه می شودو اکثراٌ همان کلمات رادر متن املا به کار می برم .،اعتقاد دارم اگر به دانش آموزان در صدا کشی و وترکیبات خوب کار شود او می تواند سخت ترین کلمات را هم بنویسد.به شرط آن که آن کلمه را دیده و صداکشی کرده باشد.املای پای تخته ای ،املای داخل دفتر ، جمله نویسی
و دیگر تمرینات را زیاد با دیگر دانش آموزان کار می کنم و این خود باعث می شود.دانش آموزان دفتر ، مداد ،تراش و پاک کن زیاد استفاده کنند.

یک روز که بچه ها با انگشت روی میز املا می نوشتند به ذهنم رسید کاری کنم که برای دانش آموزان در مصرف دفتر و مداد صرفه جویی شود.

لذا به بچه ها گفتم ازفردامی خواهم برای شما یک دفتر تهیه کنم که هر چه روی آن بنویسی تمام نشود.بچه ها گفتند : اجازه خانم، اون چه دفتریه؟ گفتم: فردا می فهمید.روز بعد برای دانش آموزان تلق سفید خریدم.زیر آن تلق ،کاغذی که خط کشی شده بود چسباندم بعد تلق را روی ان چسباندم تا کلمات را روی خط بنویسند.به جای مداد هم یک ماژیک وایت برد کوچک به آن ها دادم و به بچه ها
گفتم روی تلق هرچه دوست دارید بنویسید.بچه ها نوشتند ، سپس گفتم آنرا با دستمال کاغذی پاک کنید. و بدین ترتیب شیوه ای بکار بردم که هم برای بچه ها تازگی داشت،هم املارا راحت ترمی نوشتند و هم بچه هایی که علاقه به نوشتن نداشتند علاقه مندشدند وهم در مصرف کاغذ و مداد صرفه جویی شد.

/ 0 نظر / 70 بازدید