خرداد طلایی با تدریس جدید

 

خرداد طلایی با تدریس جدید

 اکثرمعلمین کلاس اول برای تدریس صداها طبق صفحه ی کتاب پیش می روند ،صداهارا به همان ترتیب که هست تدریس می کنند. اما من در این خرداد طلایی به این فکر افتادم که  درروش تدریسم تجدید نظر کنم ،یعنی پس از آنکه تدریس صدای (آ ا) را انجام دادم صداهایی مثل (ب) (م) (س) (د) (ت) را پشت سر آن انجام دهم بعد صدای( اّ    )  را تدریس می کنم یعنی فاصله ببن تدریس صدای (آ ا ) و ( اّ ) را زیاد می کنم تا دانش آموز فقط ترکیب صداها را با ( ا ) یاد بگیردوهمین طورترکیبات دا ، با ، سا ، تا را بیآموزد و با این ترکیبات کلمات زیادی مثل: باد ،داد ، بادام ، تاب ، آباد ،دادا ، بابا ، آب ، ماست ، داس ، ساس ،  سام ، مات  و... را بنویسد.

 وقتی دانش آموز توانست این کلمات را بخواند و خوب صدا کشی کند  به یک سطح اطمینان قابل قبول می رسدودانش آموزدچاردوگانگی ترس، دلهره ، و سردرگمی نمی شود. زیرا با تدریس و ترکیب صداها با (آ  ا) این مشکل حل شده وبه خود باوری می رسد که می تواند خیلی کلمات رابنویسد و بخواند. این کار باعث می شود که اعتماد به نفسش بیشتر شود و صداهارا قاطی نکند.  بعداز تمرین و نوشتن کلمات و روخوانی آن ها صدای(اّ     ) را تدریس کنم .نکته ای که هست بایدقبلااولیا ودانش آموزان را توجیه کنم و تغییراتی درصفحات  کتاب کار بدهم .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید