پیوند آسمانی مبارک

 

خندهخندهخنده                عاقد: خدا                خندهخندهخنده

                شاهد: رسول خدا (ص)           

                     دفتر: لوح محفوظ                       

                              مکان: عرش                                 

                        عروس: کوثر                            

                  داماد: حیدر                     

        سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک          

فرشته     فرشته     فرشته      فرشته        فرشته        فرشته         

لباس یاس بر تن کرد زهرا /  کنار دست او بنشست مولا

محمد خطبه خواند زهرا بلی گفت / غلط گفتم بلی نه یا علی گفت . .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید