نکته مهم در تدریس (ی)

 

اگر دو حرف هم شکل و مثل هم در کنار هم باشند اولی صدای

"ایـ " و دومی صدای "یـ" بدهد هردورا می خوانیم ولی ققط یکی

را می  نویسیم.    مانند:

زیارت - میان - زیاد- زیان -زیادی - بیابان- داریوش -بیا - خیار

هرگاه دوحرف همشکل و مثل هم درکنار هم باشند که اولی

صدای "یِ" و دومی صدای "ایـ " بدهد هردو را هم می خوانیم و

هم می نویسیم.        مانند:

دایی -بیایید-پاییز - روییده  - پایین - زیبایی - روستایی - می آییم 

 شنوایی - بینایی - دانایی

                      توضیحی دیگردرمورد این دونکته:

هرگاه "ایـ " و "یِ"دردوبخش متفاوت باشدیکی رامی نویسیم .

مثل : زیاد - بیا

هرگاه "ایـ"و "یِ"هردودریک بخش باشند هردو را می نویسیم .

مثل : پایین - پاییز

منبع:وبلاگ آب آبی دریا آبی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید