د مثل درخت

سلام دختران گلم ، برای تمرین درس جدید شعر بالا را از آقای ناصرکشاورز

گذاشتم.تا بعد از خواندن آن توسط بزرگترها ، تعداد صداهای خوانده شده

هرشکل را بگو.

       ب             د   

/ 0 نظر / 3 بازدید