آرزوی بچه ها

برای این که آرزوی همه را در این پست گذاشتم ،اول اسم وفامیل را نوشتم.

دخترگلم:م . ق.

اگر به جای پدرم بودم :مهربان وبا حوصله بودم واوراپارک می بردم.

اگر به جای مادرم بودم : هرجا می خواست،می بردمش و باهاش بازی می کردم

و غذاهایی را که دوست داشت ،می پختم وبرایش شب ها قصه می خواندم.

من آرزو دارم :همه بیماران سلامت باشند و من دکتر بشوم.

دخترگلم:ه . م

اگر به جای پدرم بودم :خیلی خیلی مهربان بودم و به حرف بچه ام گوش

 می دادم.

اگر به جای مادرم بودم :اگر می خواست به پارک برود،می بردمش

من آرزو دارم :خدایا ،درس هایم خوب باشد.

 

دخترگلم:س . ش

 

اگر به جای پدرم بودم :خیلی خیلی مهربان بودم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اگر بچه ام می خواست پیش مادربزرگش برود،من قبول می کردم.

 

من آرزو دارم :مادر وپدرم همیشه زنده بمانند.

 

دخترگلم:ف . د

اگر به جای پدرم بودم :هر چی ازش می خواستم ،برایم می خرید.ومن پدرم را خیلی خیلی دوست دارم،پدر من مهربان است.

اگر به جای مادرم بودم :درس هایش خوب باشد وهر چه غذا دوست داشت ،برایش درست می کردم وبهش کمک می کردم تا درس هایش را بخواند وهر چه می خواست ،برایش می خریدم.

من آرزو دارم :دکتر بشوم ،مادر وپدرم همیشه سالم باشند وبچه هایی که در بیمارستان هستند،زودتر خوب بشوند.

 

دخترگلم:س . م

 

اگر به جای پدرم بودم :پدر من مهربان است.

 

اگر به جای مادرم بودم :دوست دارم بچه ام درس هایش خوب بشود.شامش را بخورد وبزرگ شدم دوست دارم مادرم را بوس کنم.

 

من آرزو دارم :بزرگ شدم،دکتر بشوم

دخترگلم:پ . خ

 

اگر به جای پدرم بودم :برای بچه ام عروسک زیبایی می خریدم.

 

اگر به جای مادرم بودم :می دونی اگر بچه ام خواهش کند که ببرمش پارک،چکار می کردم ،می گفتم باید ببینم چی میشه چون باید با ادب باشه.

 

من آرزو دارم :خواهر یا برادر داشته باشم.

دخترگلم:م  . ج

 

اگر به جای پدرم بودم :من از پدرم تشکر می کنم که به من مهربانی می کند.

 

اگر به جای مادرم بودم :دوست داشتم کار های خانه را انجام بدهم.

 

من آرزو دارم :پدر و مادرم سلامت باشند.

 

دخترگلم: د . چ

 

اگر به جای پدرم بودم :بابا می شه من به حیاط بروم ،بله عزیزم

 

اگر به جای مادرم بودم :مامان من را به پارک و شهر بازی ببر. باشه عزیزم

 

من آرزو دارم :من دوست دارم یک شناگر بشوم ویا مهندس ، خدایا زودتر برادر من را خوب کن.

دخترگلم: م . ی

 

اگر به جای پدرم بودم : خیلی خیلی خوش حال بودم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اگر بچه ام می گفت:بریم پارک به حرف او گوش می دادم.

 

من آرزو دارم :پدر ومادرم خوش حال باشند.

 

دخترگلم:م  .الف

 

اگر به جای پدرم بودم :خیلی مهربان بودم.

 

اگر به جای مادرم بودم :مهربان بودم

 

من آرزو دارم :خوش حال باشم.

 

دخترگلم: ن  . خ

 

اگر به جای پدرم بودم :دخترم را دوست داشتم.

 

اگر به جای مادرم بودم :به او مهربانی می کردم و پارک می بردم وبرایش کتاب می خواندم.

 

من آرزو دارم :بزرگ شوم وبچه دار شوم.

 

دخترگلم: ر . الف

 

اگر به جای پدرم بودم :هر کاری برایش می کردم ولی ازش توقع داشتم درس بخواند واو را دوست داشتم وباادب می کردم

 

اگر به جای مادرم بودم :برایش همه کار می کردم واو رادوست داشتم ودعواش نمی کردم واشکش را در نمی آوردم وهرچه می گفت گوش می کردم وهمیشه اورابه پارک می بردم.

 

من آرزو دارم :خواهرم و عموم خوشبخت بشوند.

 

دخترگلم:ش . ر

 

اگر به جای پدرم بودم :بچه ی خود را به خانه ی مادربزرگش می بردم.

 

اگر به جای مادرم بودم :بچه ی خود را به پارک می بردم.

 

من آرزو دارم :مامانم برای من عروسک بخرد.

 

دخترگلم:ص . ز

 

اگر به جای پدرم بودم :با بچه ام مهربان صحبت می کردم.

 

اگر به جای مادرم بودم :مادر خوبی برای بچه ام بودم.

 

من آرزو دارم :بیست بگیرم و به حرف های مادرم گوش بدهم و توی کارهای خانه کمک کنم.

 

دخترگلم:الف . م

 

اگر به جای پدرم بودم :اگر بچه ام می خواست پارک برود،اجازه می دادم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اگر هر جا می گفت،می بردم.

 

من آرزو دارم :که پدر ومادرم سالم باشند.

 

دخترگلم:س . ت

 

اگر به جای پدرم بودم :با بچه ام بازی می کردم .

 

اگر به جای مادرم بودم :حرف بچه ام را گوش می کردم.

 

من آرزو دارم :مادر وپدرم سالم باشندوبچه ی مادرم سالم باشدومادربزرگ وپدر بزرگم سالم باشند.

 

دخترگلم:ن . س

 

اگر به جای پدرم بودم :بچه ام را به پارک می بردم. 

 

اگر به جای مادرم بودم :هر چیزی بچه ام می گفت،گوش می کردم.

 

من آرزو دارم :که خاله ام بچه دار شود.

 

دخترگلم:م . ر

 

اگر به جای پدرم بودم :برای دخترم کلی خوراکی می گرفتم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اگر می گفت بریم پارک به حرف او گوش می کردم.

 

من آرزو دارم :لب تاب داشته باشم.

 

دخترگلم:س . س

 

اگر به جای پدرم بودم :بچه ام را به پارک می بردم.

 

اگر به جای مادرم بودم :خیلی خوراکی می خریدم.

 

من آرزو دارم :مادر وپدرم سلامت باشند.

 

دخترگلم:س . ب

 

اگر به جای پدرم بودم :پدر من دیگه موبایلتو ازت نمی گیرم و فقط مشق هایم را می نویسم.

 

اگر به جای مادرم بودم :من دیگه این کار راانجام نمی دهم و فقط مشق هایم را انجام می دهم.

 

من آرزو دارم :موهایم بلند بشود.

دخترگلم:ک . ف

 

اگر به جای پدرم بودم :پدرم برای من تخت خواب بگیرد.

 

اگر به جای مادرم بودم :من دوست داشتم حلزون ببینم وبچه ام را به پارک ببرم.

 

من آرزو دارم :به شمال بروم.

دخترگلم:م . ر

 

اگر به جای پدرم بودم :پنج شنبه سر کار نمی رفتم.

 

اگر به جای مادرم بودم :برای فرزندم یک جامدادی می گرفتم.

 

من آرزو دارم :که امام زمان (عج ) بیاید.

 

دخترگلم:س . ز

 

اگر به جای پدرم بودم :اگر بچه ام دلش عروسک بخواهد،برایش می خرم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اگر بچه ام بگه من را شهر بازی ،سینما،خانه ی دوستم ببر،می بردم.

 

من آرزو دارم :بابام برای من یک باربی بزرگ بخرد.

 دخترگلم:ف . س

اگر به جای پدرم بودم :من پدرم را دوست دارم.

اگر به جای مادرم بودم :وقتی بزرگ شدم هر کاری که مادرم می کند ،را بکنم.وبچه ام مثل خودم باشد.

من آرزو دارم :پدر ومادرم مریض نشوند.

دخترگلم:ه . ش

 

اگر به جای پدرم بودم :سر کار می رفتم.

 

اگر به جای مادرم بودم :اول از همه خوب با او بازی می کردم.

 

من آرزو دارم :بزرگ شدم دندان پزشک بشوم.

 

دخترگلم:غ . ق

 

اگر به جای پدرم بودم :می گذاشتم بچه ام مدرسه برود.

 

اگر به جای مادرم بودم :بچه ام را خودم به مدرسه می بردم.

 

من آرزو دارم :بزرگ شدم جراح قلب بشوم.

 

دخترگلم:د . م

 

اگر به جای پدرم بودم :اول غذا می خورم وبعد به دخترم می گویم:دخترم بیا بریم پارک

 

اگر به جای مادرم بودم :اول دخترم درس خودش را می نویسه وبعد می گوید:مادر بریم پیش مادر بزرگ،ومن می گویم:عزیزم بریم.

من آرزو دارم:دکتر دندان پزشک بشوم.

با آرزوی براورده شدن تمام آرزوهای خوب شما

درپناه حق باشید

خدا نگه دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید