تکلیف آخر هفته

تکلیف آخر هفته

1-جمله سازی کلاس را کامل کن.

2-ورقه قاصدک را انجام بده.

3-در دفتر علوم یک صفحه موجود زنده و

غیرزنده را بچسبان ویک صفحه حرکت جانوران را بچسبان

(پریدن-خزیدن-شناکردن-جهیدن-راه رفتن)

بقیه برچسب جانوران را برای یک شنبه به کلاس بیاور تا

درورقه کار گروهی بچسبانی.

4-از عدد 0تا6 شش خط بنویس وبرای هر عددشکل بکش.

4-عزیزم ،یک بار از متن دیکته که در پست بعدی می گذارم

بخوان وبعد املا بنویس.

جمعه ی خوبی را برایت آرزومندم               

/ 0 نظر / 4 بازدید