نامه ای به یک معلم

به پسرم بیاموزید که در برابرهر شیّاد، انسانی درستکار و

راستگو هم وجود دارد، به او بگویید، در برابر هر سیایتمدار خودخواه، رهبر

عادلی هم وجود دارد. به او بیاموزید که در براب هر دشمن، دوستی هم

هست..می دانم که وقت شما را می گیرم، امّا به او بیاموزید که اگر با کار و

زحمت خودش کاسبی کند بهتر از این است که جایی روی زمین 5 دلار پیدا کند.

- به او بیاموذید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد، او را از

حسد و حرص و آز بر حذر دارید، به او نقش مهم خندیدن را یادآور شوید و به

او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید.

- به او بگویید که تعمق کند، به پرندگان در حال پرواز فکر کند، به گل های

درون باغچه و به زنبورهایی که در هوا پرواز می کنند، دقیق شود.

- به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود ولی با تقلب قبول نشود.

- به پسرم یاد بدهید که با ملایم ها، ملایم و با گردنکشان گردنکش باشد.

- به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد، حتبی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند.

- به پسرم یاد بدهید که همه ی حرف ها را بشنود و درست ترین سخن را انتخاب کند.

- ارزش های زندگی رابه پسرم آموزش دهید،اگر می توانید به پسرم یاد بدهید

که دراوج اندوه تبسم کند،به اوبیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد.

-به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند امّا هرگز

نمی تواند برای دل خود مبلغی تعیین کند.

- به اوبگویید تسلیم هیاهووجاروجنجال نشود واگرحق را ازآن خود می داند

 پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.

- پسرم را ناز پرورده بار نیاورید ، بگذارید که روی پای خود بایستد و به او

بیاموزیدکه به مردم احترام بگذارد. 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید