نماز جماعت و اهمیت آن

                                                    

                                 

       غیر از آثارفردی و اجتماعی نمازجماعت پاداش‏های عظیمی

برای آن بیان شده که دراینجا به بعضی ازروایات،اشاره می‏شود.

از رسول خدا(ص)نقل شده که:«من سمع النداء فلم یجبه من

غیرعلة فلا صلاة له‏» : نماز کسی که صدای اذان را بشنود و بی

دلیل،درنماز جماعت‏مسلمانان شرکت نکند، ارزشی ندارد.

در روایات آمده است:

اگر اقتدا کننده 1 نفر باشد،پاداش 150 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 2 نفر باشد،پاداش 600 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 3 نفر باشد،پاداش 1200 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 4 نفر باشد،پاداش 2400 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 5 نفر باشد،پاداش 4800 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 6 نفر باشد،پاداش 9600 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 7 نفر باشد،پاداش 19200 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کننده 8 نفر باشد،پاداش 36400 نماز داده می‏شود.

اگر اقتدا کنندگان و امام جماعت‏به 10 نفر رسیدند،پاداش‏72800 نماز دارد.

ولی،همین که عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خداکسی نمی‏داند.

حضور در نماز جماعت،خاص یک منطقه نیست.انسان در هر جا که باشد،

خوب است‏به فکر نماز جماعت و حضور در آن و تشویق‏دیگران باشد.

  شرکت دانش آموزان را در نماز جماعت  مدرسه

 

/ 0 نظر / 4 بازدید