با یک نفس عمیق وبا خواندن مطلب زیر به آرامش برسید.

                  

درودبرشمامشتاقان

1.باسکوت زندگی کنیم.

2.بامردمان پراسترس همراه نشویم وهمواره افرادآرام راجهت دوستی انتخاب کنیم.

3.مشکلات رامسائل قابل حل بدانیم وبیشتربه راه حل بیندیشیم.

4.هرکاری را 10دقیقه زودترآغازکنیم.

5.چوفرداشودفکرفرداکنیم وهمواره درحوضچه ی اکنون شناکنیم.

6ازآنچه داریم خوشنودباشیم وبه نداشته هایاازدست داده هاحسرت نخوریم.

7.بخشنده ی گناه دیگران باشیم تاآرامش بیابیم.

8.بگذاریم دیگران ماراآرام وصبورببینندنه مضطرب ونگران ونه اندوهگین.

9.تاآنجاکه ممکن است هنگام سفررانندگی نکنید،بگذاریدازمسافرت خودلذت ببرید.

10.مودب بودن احساس خوبی به انسان می دهد.

11.تمرین نه گفتن به کسانی که نمی خواهیم درخدمتشان باشیم به ماآرامش می بخشد.

12.عبارتهای تشویش آوراستفاده نکنیم وازکلام جهت آرام کردن موقعیت خودودیگران استفاده کنیم.

13.دقایقی ازروزراساکت وآرام مراقبه وتمرکزنمائیم تاانرژی لازم راجهت انجام فعالیت های مفیدکسب نمائیم.

14.عادت کنیم که آرام وعمیق نفس بکشیم .

15.همواره جویای تغییرودگرگونی درتمامی ابعادشخصیت خودباشیم وازنوشدن نهراسیم.،

( با تشکر از وبلاگ خانم شیخی )                         

/ 0 نظر / 5 بازدید