اخبار 30/20 کلاس

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

با سلام حضور اولیای گرامی،توجه شما عزیزان را به نکات زیر جلب می کنم.

1- از هفته آینده که نشانه های 2تدریس می شود.کلمات خارج کتاب کار نشود.

2- درس ( و ) و  (خوا) استثنا  بخش وصداکشی نمی شوند . 

3- روزیکشنبه بچه هامی خواهندبرای درس فارسی نقاشی روی پارچه وبرای 

زنگ علوم سفال درست کنند،برای کثیف نشدن لباسشان کاور یا بلوزبیاورند.

4-در برنامه هفته آینده شنبه به جای دوشنبه  ورزش،هنر وروان خوانی دارند

ودفتر دیکته را روزیک شنبه بیاورند.

5- هفته آینده روز سه شنبه زنگ آخر جلسه آموزشی داریم که ساعت آن بعدآ

اعلام می شود

6- ورقه ریاضی که بچه ها به خانه آورده اند،ابتدادردفتر ریاضی کار شود .بعد از

 امضا کردن یک شنبه به کلاس بیاورند.

7-مطلب آخراین که روی کتاب ریاضی مغناطیسی 10 تا 90 باشکل کارشود.

روز جمعه خوبی را برایتان آرزومندم

/ 0 نظر / 29 بازدید