تفاوت هاوشباهت های درس پژوهی با اقدام پژ.هی

 

ماهیت درس پژوهی بازاندیشی (تفکر ) است ماهیت اقدام پژوهی تفسیر داده ها بهسازی کلاس درس بهسازی فرآیند آموزش و نتیجه بهتر

درس پژوهی فقط در کلاس و مدرسه قابل اجرا است اقدام پژوهی‌در‌همه‌جا ،هر سازمانی قابل اجرا است

درس‌پژوهی‌بیشتر ارگانیک‌و کمتر سیستماتیک است اقدام پژوهی بیشتر سیستماتیک است

درس پژوهی خیلی جزئی و محدود است اقدام پژوهی گسترده است

درس پژوهی گروهی (تیمی ) است اقدام پژوهی فردی هم می‌شود اجرا شود

درس پژوهی مبتنی بر برنامه درسی است اقدام پژوهی به برنامه درسی، کاری ندارد

هدف اساسی یادگیری معلم است هدف‌عمده‌شناسایی و حل کاربرد‌آن در عمل‌است

شباهت های درس پژوهی واقدام پژوهی

1- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)به توسعه وپرورش حرفه ای کمک می کند.

2-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) مشارکتی است.

3-    هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) گروهی (تیمی) است ( تاکید بر کار جمعی).

4-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) چرخه‌ای ( گردشی) است .

5-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) توسط معلم شروع می شود .

6-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، پژوهشی است با سئوال و مسأله‌ای
شروع می شود.

7-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) به ترویج و گسترش علم کمک می کند .

8-   هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی) ، معلم تازه کار و با سابقه را در کنار هم برای هم آموزی و از دگرآموزی دعوت می کند.

9- هردو(درس پژوهی واقدام پژوهی) نیازمند نقادی فعال ومتفکرانه است( تفکر انتقادی ).

10-هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، زمان و نتیجه (هر دو )مهم است .

11- هر دو (درس پژوهی و اقدام پژوهی)، تمرکز در مسائل واقعی مدرسه و کلاس است .

12- هردو(درس پژوهی واقدام پژوهی)، کاربرد یافته ونتایج در عمل بکار گرفته می‌شود .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید