نام گذاری الفبای فارسی

  پایه اول ابتدایی حساس ترین  موقعیت در تحصیل کودک می باشد. بعضی از

والدین نیز علاقه مندهستند تا جایی که می توانند در آموزش کودک سهیم

شوند . یکی از مسائلی که اغلب خانواده ها  در کمک به فرزندان و همراهی

آنها  مواجه می شوند تلفظ درست صامت و مصوت ها و نام گذاری آنهاست. به

همین جهت در ذیل لیستی از اسامی  حروف الفبا را می آوریم .

نام گذاری  صامت ها و مصوت ها

صامت های یک شکلی

صامت های چهار شکلی

صامت های دو شکلی

مصوت های چهار شکلی

مصوت های دو شکلی

د

ذ

ر

ز

ژ

ط

ظ

و

عـ ـعـ ـع ع

غـ ـغـ ـغ غ

هـ ـهـ ـه  ه

بـ  ب

پـ  پ

تـ  ت

ثـ  ث

جـ ج

چـ چ

حـ ح

خـ  خ

سـ  س

شـ  ش

صـ ص

ضـ ض

فـ   ف

قـ    ق

کـ   ک

گـ   گ

لـ    ل

مـ    م

نـ    ن

یـ    ی

اِ  --ِ-  ـه  ه

ایـ  یـ  ی ای

 

 

اَََ--َ-

اُ --ُ-

آ   ا

او   و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این صدا ها یک

اسم دارد.

اسم این صدا ها

غیر آخر،

 وسط  ،

آخر چسبان ،

آخر غیر چسبان

است.

اسم این صدا ها

غیر آخر   و  آخر 

است.

اسم این صدا ها

اول ،

 غیر اول ،

 آخر چسبان ،

آخر غیر چسبان یا آخر تنها

است.

اسم این صدا ها

اول و غیر اول

است .

 

منبع:شبکه ارتباطی معلمان پایه اول ابتدایی

/ 0 نظر / 3 بازدید